Privacybeleid

CVO Focus hecht veel waarde aan de bescherming van alle persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CVO Focus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

1. Persoonsgegevens

1.1 Waarom verwerken we je persoonsgegevens?

CVO Focus verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijke verplichtingen als onderwijsinstelling. Bv. we hebben je gegevens nodig om je als cursist in te schrijven in het centrum, om aanwezigheden te registreren, om je te begeleiden, op te volgen en te evalueren.

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bv. het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs.

Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen.

1.2 Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Identificatiegegevens (met i.h.b. voornaam en naam, rijksregisternummer, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, nationaliteit, verblijfsdocumenten, pasfoto)
 • Contactgegevens (met i.h.b. telefoonnummer(s), adresgegevens, e-mailadres)
 • Evaluatiegegevens (met i.h.b. vrijstellingen, aanwezigheden, rapporten, deliberaties)
 • Opleiding, vorming en werk (met i.h.b. opleidingsniveau, diploma, centrumloopbaan, werksituatie, werkritme)
 • Financiële gegevens (met i.h.b. bankgegevens, (terug)betalingen, openstaande rekeningen, vrijstelling en vermindering inschrijvingsgeld)
 • Functioneren (met i.h.b. gedrag, communicatie met lesgevers, medecursisten, begeleiding, opvolging, sancties, tucht, medische informatie)
 • Afbeeldingen (die niet administratief gebruikt worden)
 • Bewakingsbeelden
 • Andere (nummerplaat, …)

Deze gegevens kunnen, mits wettelijke grondslag, eventueel bekomen worden van de vorige onderwijsinstelling waar de cursist ingeschreven was.

Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en omwille van organisatorische redenen kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan verscheidene instanties, waaronder:

 • Overheidsdiensten zoals o.a. Departement Onderwijs, inspectie
 • CLB
 • Algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep (bv. in kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure of bij vragen naar advies)
 • Agentschap voor Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen, IN-Gent
 • Huis van het Nederlands Brussel
 • Centra voor Basiseducatie (via AHOVOKS)
 • KBI Connect voor inburgeringsgegevens (via AHOVOKS);
  de gegevens gaan verder naar:
  • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • Handhavingsambtenaren
  • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • MAGDA (Vlaamse Dienstenintegrator)
  • Leer- en ervaringsbewijzen databank
  • VDAB (participatiegegevens)
  • Raadplegen inburgeringsstatus
 • Kruispuntbank Sociale Zekerheid voor:
  • Rijksregister
  • BIS-register
  • Gegevens van Directoraat-generaal personen met een Handicap
  • RVA-gegevens
  • Openbare centra voor maatschappelijk welkzijn
 • Lokale dienstencentra in kader van hun vormingsbeleid

1.3 Verwerkte ouder- of voogdgegevens

Om een minderjarige in te schrijven, te begeleiden en op te volgen is het noodzakelijk dat wij de volgende gegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens van ouder/voogd (met i.h.b. voornaam en naam)
 • Contactgegevens van ouder/voogd (met i.h.b. telefoonnummer(s), e-mailadres)
 • Financiële gegevens (met i.h.b. bankgegevens, (terug)betalingen, openstaande rekeningen).

1.4 Verwerkers

Bij CVO Focus worden onderstaande platformen gebruikt bij de verwerking van cursistengegevens:

 • Administratix, WISA en Filemaker Pro (cursistenadministratie)
 • ELO (e-learning leerplatform)

1.5 Voorwaarden

Je gegevens zullen verwerkt worden zolang je bij ons ingeschreven bent of zolang ze nodig zijn om je te begeleiden. Daarna worden ze verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd conform de geldende regelgevingen. Wij respecteren je privacy en zullen nooit je persoonsgegevens doorgeven, verkopen of verhuren aan derden.

1.6 Jouw rechten

In overeenstemming met de AVG kan je een aantal rechten uitoefenen in verband met de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt namelijk het recht om:

 • Een verzoek in te dienen tot inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
 • Inzage van gegevens
 • Gegevens te laten verbeteren of vervolledigen
 • Gegevens te laten verwijderen
 • Gegevens te laten overdragen
 • Bezwaar te uiten tegen de verwerking van gegevens
 • Bezwaar te uiten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Als de verwerking van je persoonsgegevens gebeurt op basis van je toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

De directeur van het centrum is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Heb je vragen over de uitoefening van je rechten? Contacteer CVO Focus dan via privacy@cvofocus.be. CVO Focus zal je vraag altijd ernstig onderzoeken. We zullen je duidelijk schriftelijk (elektronisch) informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden maar ook hierover zullen we je informeren. Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

CVO Focus kan weigeren gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. CVO Focus kan ook aanvullende informatie vragen die nodig is om zekerheid te krijgen over de identiteit van de verzoeker.

1.7 Hoe beveiligen we je gegevens

CVO Focus neemt gepaste beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch om de juistheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen tegen bv. onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. Het gebruik van logins en wachtwoorden of toegangscodes voor cursistvolgsystemen, administratieve pakketten, educatieve leermiddelen en interne tools, zoals bv. ELO, … valt onder je verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbind je ertoe om het vertrouwelijk karakter ervan zorgvuldig te bewaren.

2. Auteursrecht

De inhoud van onze website www.cvofocus.be is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij CVO Focus en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder maar niet uitsluitend tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur of zijn afgevaardigde van CVO Focus. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

3. Aansprakelijkheid

Aan de informatie die op onze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat CVO Focus verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het je eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Rechtspraak

Het staat CVO Focus vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische recht en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Contactgegevens

CVO Focus
Groendreef 31 – 9160 Lokeren
info@cvofocus.be

Bezig met zoeken...