Vrijstelling op basis van EVK en EVC

#Algemene informatie

Heb je al interessante leerervaring in de praktijk opgedaan? Ben je al een tijdje professioneel aan de slag en wil je nu verder studeren? Wil je promotie maken en beschik je (nog niet) over de vereiste diploma’s, ondanks je uitgebreide werkervaring? Beheers je de kennis van de basismodules al via zelfstudie of bijscholingen, maar kan je dit niet echt bewijzen?
Geen probleem, CVO FOCUS houdt daar graag rekening mee bij het samenstellen van een efficiënt en flexibel studieprogramma, speciaal op jouw maat!
In een eerste gesprek wordt al vlug duidelijk wat je al kan en wat nog nodig is om een extra certificaat of diploma te behalen.
Deze procedure heet EVC/EVK:

 • EVC = Eerder Verworven Competentie
 • EVK = Eerder Verworven Kwalificatie

Met wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC), kan je de duur van je leertraject aanzienlijk verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma.

Denk je dat je in aanmerking komt voor een opleiding op maat? Neem dan zeker contact op met de verantwoordelijke van de trajectbegeleiding. Zij zullen je graag helpen om totaal vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen en je te begeleiden met je aanvraagdossier.

#EVK of Eerder Verworven Kwalificaties

EVK staat voor eerder verworven kwalificaties. In de EVK-procedure kijken we naar rapporten, diploma’s, attesten, certificaten, creditbewijzen,… die je al behaald hebt. We gaan na of deze aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding beantwoorden waardoor je eventueel vrijstellingen in het leertraject kan krijgen.

Volgende studiebewijzen komen in aanmerking:

 • een schoolrapport van je secundair onderwijs,
 • een attest uit een andere opleiding gevolgd aan een CVO,
 • een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld).

Deze studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. het studiebewijs moet voldoende de inhouden dekken van de opleidingsonderdelen/modules waarvoor je een vrijstelling aanvraagt.

Ter verduidelijking
We spreken van een kwalificatie als een examen werd afgelegd en hiervan een formeel studiebewijs kan voorgelegd worden. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie en valt onder punt 2. EVC of Eerder Verworven Competenties.

Procedure

 • De bevoegde trajectbegeleider volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de coördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.
 • Zij geven een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd. Bij twijfel zullen zij je vragen om een vrijstellingsproef af te leggen.
 • Op basis van deze gemotiveerde adviezen en bijgevoegde attesten beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen.
 • Uiteraard kan je een kopie van je ondertekend vrijstellingsattest op aanvraag bekomen.
 • De mensen van de trajectbegeleiding staan altijd klaar om je te helpen, van bij de opmaak van je vrijstellingsdossier tot en met het uitstippelen van een leertraject op jouw maat.
 • Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.

#EVC of Eerder Verworven Competenties

Soms gebeurt het dat je bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden al door zelfstudie of werkervaring hebt opgedaan. Helaas kan je hiervan geen enkel attest of bewijs voorleggen. Toch kan je ook dan vrijstelling vragen via de EVC-procedure.

EVC staat voor eerder verworven competenties. Via de EVC-procedure onderzoeken we of de competenties die je verworven hebt door werkervaring, leerervaring, zelfstudie, vrije tijd, …, erkend kunnen worden. Want mensen leren niet alleen in het onderwijs, maar ook op de werkvloer, in opleidingen en vormingen, in het verenigingsleven of in het vrijwilligerswerk.

Voorbeelden

 • Je kan een ruime relevante werkervaring aantonen.
 • Je hebt een stevige basiskennis IT door zelfstudie verworven.
 • Je beheerst een vreemde taal, bijv. omdat je die thuis spreekt of omdat je een stage in het buitenland hebt gelopen.

#Procedure om een vrijstelling aan te vragen

Stap 1: de verkenningsfase

 • Je bestudeert thuis de cursusfiches van de gekozen opleiding. Je gaat na in hoever werkervaring of de studies waarvoor je al een studiebewijs hebt behaald, overeenkomen met bepaalde opleidingsonderdelen/modules. Op deze manier kan je zelf bepalen waarvoor je een vrijstelling kan aanvragen.
 • Bij de inschrijving geef je zelf duidelijk aan dat je al voorkennis en/of beroepservaring hebt. De medewerkers aan de balie zullen je doorverwijzen naar de trajectbegeleider van je studiegebied.
 • De mensen van de trajectbegeleiding schetsen je kort de inhoud van de opleiding en peilen met een aantal gerichte vragen naar je schoolloopbaan, je werkervaring, je opleidingsniveau, je bij- en nascholingen, etc.
 • Indien noodzakelijk plannen zij voor jou een bijkomend verkennend gesprek met de opleidingscoördinator en/of een vakverantwoordelijke. De coördinator en/of vakleerkracht van de opleiding bespreekt met jou heel open de inhoud van de cursus en peilt ondertussen mondeling naar je voorkennis. Hij zal je al heel goed en eerlijk kunnen adviseren wat voor jou het beste leertraject is.
 • Je kan nu zelf inschatten of je verder wil gaan en een dossier voor vrijstellingen wil opstarten.

Stap 2: een dossier samenstellen

Als het verkenningsgesprek voor jou positief is uitgevallen, legt de trajectbegeleider je uit welke documenten je moet verzamelen en hoe je best te werk gaat.

Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante officiële bewijzen te verzamelen en te selecteren.

Vrijstellingen op basis van EVK-studiebewijzen

Je vult het aanvraagformulier “Aanvraag tot vrijstelling” in en je voegt alle bewijsstukken toe:

 • een kopie van de behaalde attesten en diploma’s met diplomasupplementen
 • rapporten en lessentabellen van de school die je doorlopen hebt
 • attesten van andere opleidingen
 • inhoudstabellen van cursussen, werkjes, portfolio,…

Vrijstellingen op basis van EVC-beroepservaring

Dit kan je aanvragen op basis van tenminste 1 jaar relevante werkervaring. Je vult het aanvraagformulier “Aanvraag tot vrijstelling” in en je voegt alle bewijsstukken toe. Je dossier bevat dan minimum de volgende elementen:

 • een uitgebreide CV met een korte voorstelling van jezelf
 • een overzicht van gevolgde opleidingen, met alle bijscholingen of opleidingen in functie van je werkervaring
 • een overzicht van je volledige beroepscarrière.
  • een duidelijke functieomschrijving met de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de beroepssituatie, ondertekend door de werkgever,
  • een lijst van de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt,
 • Je geeft alles netjes gebundeld af op één van onze secretariaten. We aanvaarden enkel volledige dossiers en houden geen rekening met achtergebleven bewijsstukken.

Stap 3: de beoordeling van je competenties

 • De bevoegde trajectbegeleider volgt je dossier op en bespreekt je aanvraag met de opleidingscoördinator en/of vakleerkrachten van de opleiding.
 • De trajectbegeleider/opleidingscoördinator, eventueel samen met één of meerdere vakdocenten, doet een “bekwaamheidsonderzoek” en beoordeelt het dossier op basis van een aantal criteria:
  • de aard, het niveau, de duur en inhoud van de gevolgde opleidingen,
  • de behaalde resultaten,
  • de aard, duur en inhoud van de beroepservaring,
  • de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep,
  • de relevantie van al je ervaring voor de opleiding waarvoor je wil inschrijven.
 • Ze checken ook of de opgedane ervaring voldoende recent is en of de competenties voldoende beheerst zijn in verschillende situaties. Zij kunnen altijd vragen om je dossier mondeling verder toe te lichten.
 • Zij geven een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd. Bij twijfel zullen zij je vragen om een vrijstellingsproef af te leggen.

Stap 4: de toekenning van je vrijstelling

 • Op basis van de bewijzen, het bijgevoegd dossier en de eventuele vrijstellingsproef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt telefonisch of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing, die in je persoonlijk dossier wordt opgenomen.
 • Uiteraard kan je een kopie van je ondertekend vrijstellingsattest op aanvraag bekomen.
 • Je moet wel de lessen blijven volgen tot je het officiële bericht van de vrijstelling hebt ontvangen.

#Een vrijstellingsproef afleggen

Als het ingediende EVK of EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt.

 • De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test.
 • Je vult daarvoor het aanvraagformulier “Aanvraag tot vrijstellingsproef” in en geeft dit af op één van onze secretariaten ter attentie van de trajectbegeleider.
 • De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen.
 • Op basis van deze proef geeft de leraar (eventueel in samenspraak met de opleidingscoördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.

 

 

Bezig met zoeken...