Vlaams opleidingsverlof (VOV)

#Wat is het Vlaams opleidingsverlof?

Het Vlaams opleidingsverlof geldt voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later. Dit Vlaams Opleidingsverlof komt in de plaats van het ‘betaald educatief verlof’.

Voor meer informatie:
https://www.vlaanderen.be/als-werknemer-vlaams-opleidingsverlof-opnemen/hebt-u-recht-op-vlaams-opleidingsverlof

#Wie heeft recht op VOV?

Ben je een werknemer uit de private sector in een vestigingseenheid van een bedrijf gelegen in het Vlaams Gewest, en werk je minstens halftijds? Dan heb je het recht om een erkende opleiding te volgen in ons centrum en daarvoor op je werk afwezig te zijn, met behoud van loon. Jouw werkgever kan een forfaitaire vergoeding ontvangen voor de uren die opgenomen werden binnen het VOV.

Opgelet! Als je werkt in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, dan blijft het Betaald Educatief Verlof voor jou van kracht!
Klik hier voor meer info over het Betaald Educatief Verlof.

#Welke opleidingen geven recht op VOV?

Om recht te kunnen geven op Vlaams Opleidingsverlof moet de opleiding minstens 32 lestijden omvatten. Het betreft lestijden. Dit hoeven geen contacturen te zijn. Raadpleeg de databank Vlaamse opleidingsincentives om te weten welke specifieke opleidingen in aanmerkingen voor VOV. Staat de opleiding niet in deze databank, dan heb je geen recht op VOV.

 • In het geval de opleiding leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs, dan komt deze steeds in aanmerking voor VOV.
 • Er kan ook VOV opgenomen worden voor loopbaangerichte opleidingen. Dit zijn opleidingen die voortvloeien uit een traject van loopbaanbegeleiding dat je samen met de VDAB hebt doorlopen en die opgenomen zijn in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Op onze inschrijvingsbewijzen staat er naast de opleiding steeds het ODB-nummer. Als je dit nummer intikt in de databank van de Vlaamse opleidingsincentives kan je direct zijn of je opleiding al dan niet recht geeft op VOV.

#Op hoeveel uren heb je recht?

Elke voltijdse werknemer heeft recht op maximum 125 uren VOV per schooljaar.

 • Je hebt recht op het “voorziene aantal lestijden van de opleiding”.
  vb: een voltijds werkende cursist heeft voor een cursus Frans (120 lestijden) recht op 120 uur opleidingsverlof.
 • Niet enkel contacturen komen in aanmerking, ook werkplekleren (stages, afstandsonderwijs).
 • Dag-, avond- en weekendopleidingen komen in aanmerking.
 • Uren VOV dat je niet hebt opgenomen voor het einde van de cursus mag je niet overdragen naar een volgende cursus, ook niet als dit een “vervolgcursus” is binnen dezelfde opleiding.
 • Als je onmiddellijk (en dus tegelijkertijd) voor meerdere cursussen tegelijk inschrijft (binnen dezelfde opleiding) én als alles op 1 inschrijvingsbewijs staat mag je VOV opnemen vanaf 1 dag voor de start van de cursus die het vroegst start tot 2 dagen na het einde van de cursus die het langst loopt.

Je kan via de simulatietool snel uitrekenen op hoeveel verlof je effectief recht hebt.

#Mogelijks heb je recht op meer uren VOV

In schooljaar 2023-2024 kan je het aantal uren VOV waarop je recht hebt verdubbelen (tot 250 uur VOV bij een voltijdse tewerkstelling) als je naast een opleiding op eigen initiatief, ook een opleiding volgt op initiatief van je werkgever:

 • maximum 125 uur voor opleidingen op eigen initiatief
 • maximum 125 uur voor andere opleidingen op voorstel van de werkgever

Bij de terugbetalingsaanvraag in het WSE-loket duidt de werkgever aan wie het initiatief nam voor de gevolgde opleidingen.

Klik hier voor meer info.

#Deelname aan de cursus en evaluatie

 • Als je niet meer aanwezig kan zijn in de les, niet kan deelnemen aan de eindbeoordeling of je wilt stoppen met de cursus dan moet je dit melden aan je werkgever én aan een van de balies van CVO Focus.
 • Kan je niet deelnemen aan de eindbeoordeling, dan is er geen recht op VOV en kan jouw werkgever geen terugbetaling krijgen.

#Bissen en trissen

 • Eenzelfde cursus mag tijdens één schooljaar altijd maar één keer gevolgd worden met VOV.
 • Je mag een cursus opnieuw volgen (bissen) met recht op VOV, maar enkel in een volgend schooljaar, op voorwaarde dat je niet geslaagd was in het vorige schooljaar.
 • Trissen, een derde keer de opleiding volgen, mag sowieso niet. Tenzij je moet trissen door overmacht.
 • Let op: als je ooit BEV gekregen hebt voor een bepaalde opleiding of module (één keer geslaagd of één keer niet geslaagd en één keer gebist), dan mag je diezelfde opleiding of module niet nog eens volgen met VOV.

#Hoe vraag je VOV aan? VOV in 7 stappen

Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen 4 partijen: de werknemer (jij als cursist), de opleidingsverstrekker (CVO Focus), de werkgever en de Vlaamse overheid.

Stap 1:

Je controleert of je voldoet aan de voorwaarden en kijkt na in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives of de opleiding die je wil volgen recht geeft op VOV.

 • In het zoekveld kan je een trefwoord ingeven, bv. Frans. Alle opleidingen Frans die recht geven op Vlaams opleidingsverlof verschijnen dan.
 • De opleidingen van het volwassenenonderwijs kan je steeds herkennen door de toevoeging van CVO – centra voor volwassenenonderwijs.
 • Bij elke opleiding en cursus kan je steeds de ODB-nummers vinden. Je werkgever zal deze nummers nodig hebben om jouw VOV-dossier in orde te maken.

Stap 2:

Na inschrijving en betaling bezorgen wij jou een inschrijvingsbewijs. Op dit inschrijvingsbewijs kan je naast de cursus de ODB-nummers terugvinden.

Stap 3:

 • Je bezorgt dit inschrijvingsbewijs aan je werkgever. Je vraagt hiermee je VOV aan.
  • opleidingen die per schooljaar georganiseerd worden: ten laatste op 31 oktober van het lopende schooljaar
  • alle andere opleidingen: ten laatste 15 dagen na inschrijving
  • bij verandering van werkgever: 15 dagen na indiensttreding

Stap 4:

Je werkgever berekent samen met jou het aantal uren VOV en de planning ervan, rekening houdend met de collectieve planning.

Stap 5:

Je werkgever vraagt ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van VOV aan bij de Vlaamse overheid via het WSE loket.

Stap 6:

Je volgt de opleiding nauwgezet met minimum 50% aanwezigheid. Als de opleiding een eindbeoordeling voorziet, ben je verplicht daaraan deel te nemen. Neem je niet deel, dan verlies je het recht op VOV.

Stap 7:

Het departement Werk en Sociale Economie behandelt je dossier: het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker (CVO Focus).

Tot slot:

CVO Focus moet geen nauwgezetheidsattesten meer afleveren en afwezigheden moeten niet meer gewettigd worden.

 

Bezig met zoeken...