Studeren met een functiebeperking of bijzonder statuut

#Studeren met een functiebeperking

Wil je graag verder studeren, maar ben je onzeker omwille van een visuele, auditieve, motorische of andere functiebeperking (dyslexie, ADHD, autisme…) of een chronische ziekte? We ondersteunen je om je slaagkansen te maximaliseren door te bekijken hoe we extra faciliteiten kunnen aanbieden, in samenspraak met jou en je lectoren.
Voor je inschrijft, vraag je best een gesprek met de trajectbegeleider.

Dit gesprek is zeker nodig als:

 • je omwille van je beperking specifieke zorg nodig hebt,
 • er een aanpassing van de leermiddelen nodig is (cursussen, lesmateriaal, …),
 • je vragen zou hebben over de haalbaarheid van je studietraject,

#Studeren als topsporter, met een mandaat in de politiek of een raad

Je kan ook een bijzonder statuut aanvragen:

 • als erkend topsporter,
 • als je een mandaat bekleedt in een raad / commissie of in de politiek.

#Je functiebeperking laten erkennen of een bijzonder statuut aanvragen

Samen met de trajectbegeleider vul je het aanvraagformulier “Bijzonder statuut” in en je voegt hierbij de nodige attesten:

 • voor een cursist met een leerstoornis of beperking is dit een gemotiveerde vraag,
 • voor topsporters, het bekleden van mandaten in raden/commissies of de politiek, vragen we voldoende bewijsstukken.

Je kan je aanvraag indienen tot de dag dat het opleidingsonderdeel/module start en bij laattijdige inschrijving binnen 15 kalenderdagen na je inschrijving. In uitzonderlijke omstandigheden aanvaarden we laattijdige aanvragen, maar je moet de uitzonderlijke situatie dan kunnen aantonen.

De directeur beslist over het toekennen van het bijzonder statuut binnen de 15 kalenderdagen. Bij erkenning krijg je een attest “Bijzonder statuut”.

De erkenning is slechts geldig gedurende de lopende inschrijving en moet je bij elke inschrijving opnieuw aanvragen, behalve bij een leerstoornis of functiebeperking. Bij dit laatste blijft het attest geldig gedurende de hele studieloopbaan.

#Wat zijn individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen?

Samen met je trajectbegeleider kan je bespreken of individuele onderwijs- en examenmaatregelen jou zouden kunnen helpen.

Individuele maatregelen zijn redelijke aanpassingen op maat om gelijkheid van kansen voor alle studenten te waarborgen. Zo kan iedereen volwaardig participeren aan onderwijs- en examenactiviteiten. Je kan deze maatregelen aanvragen op basis van een functiebeperking, een attest “Bijzonder statuut”, om medische redenen of in geval van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden.

Deze individuele maatregelen moeten voldoen aan de criteria van noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid, verdedigbaarheid en competentiebewaking.

 • Noodzakelijkheid: zonder deze maatregel kan de student niet volwaardig deelnemen aan de onderwijs- en evaluatieactiviteiten;
 • Uitvoerbaarheid: de maatregel mag geen aantoonbare onevenredige belasting voor de organisatie teweegbrengen;
 • Verdedigbaarheid: de maatregel is te verantwoorden t.o.v. betrokkenen;
 • Competentiebewaking: de maatregel mag de beoogde eindcompetenties niet aantasten. Enkel het proces om deze competenties te verwerven, wordt aangepast.

Voorbeelden van individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen die toegekend kunnen worden:

 • veranderen van klas of groep om een aangepast uurrooster te bekomen, wanneer meer dan één klas of groep georganiseerd wordt;
 • verplaatsen van practica of stages;
 • verplaatsen van evaluaties tijdens het schooljaar, exclusief vakantieperiodes en voor zover mogelijk;
 • het aanpassen van indiendata voor opdrachten;
 • het voorzien van een vervangingsopdracht;
 • digitaal ter beschikking stellen van cursussen;
 •  aangepaste onderwijs- en evaluatievormen;
 • ICT-toepassingen (o.a. voorleessoftware, spraaksoftware, …);
 • enz.

#Aanvraagprocedure voor de erkenning en toepassing van individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen

Als je individuele onderwijs- en/of examenmaatregelen wil aanvragen, maak je zelf een afspraak met de trajectbegeleider van je opleiding voor een intakegesprek. Je doet dit best zo snel mogelijk, d.w.z. bij het begin van je studies.
Tijdens het intakegesprek zal de trajectbegeleider samen met jou overlopen welke concrete problemen je ten gevolge van je functiebeperking ondervindt. Op basis daarvan zal hij/zij samen met jou nagaan welke individuele maatregelen je kunnen helpen.
Je vult hiervoor een aanvraagformulier “Individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen” in vóór de start van de studie- en/of evaluatieactiviteiten.

Aandachtspunten:

 • Als student draag je zelf de volle verantwoordelijkheid voor de inhoud en de volledigheid van het dossier. Je zorgt ervoor dat de volgende attesten zeker zijn toegevoegd:
  • het attest “Bijzonder statuut”,
  • de noodzakelijke attesten met betrekking tot de medische redenen.
 • Bij elke volgende inschrijving moet je een nieuwe aanvraag (+ bijhorende attesten) doen, uitgezonderd bij een blijvende leerstoornis of functiebeperking.
 • Het is de directeur die beslist over de uiteindelijke toekenning van de maatregelen in functie van de vier aangehaalde criteria. Zijn beslissing wordt je schriftelijk bekendgemaakt.

Alle documenten i.v.m aanvraag en erkenning van statuten en individuele onderwijs- en evaluatiemaatregelen worden aan je persoonlijk dossier toegevoegd.

 

 

Bezig met zoeken...