Inschrijvingsgeld en -kosten

#Inschrijvingsgeld - vastgelegde bedragen

Behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid bedraagt het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd.
Dit geldt voor alle opleidingen met uitzondering van:

 • de cursussen Nederlands tweede taal (NT2): het standaardtarief voor die opleidingen is 0,60 euro per lestijd,
 • alle opleidingen uit het studiegebied AAV: je geniet vrijstelling van inschrijvingsgeld voor alle modules als je niet over een diploma secundair onderwijs beschikt.

Je kan de juiste tarieven voor het inschrijvingsgeld opzoeken op het uurrooster van de gekozen cursus en op elke cursusfiche die je in ons aanbod kan terugvinden.

#Maximale bedragen

Je betaalt:

 • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 september t.e.m. 31 december.
 • maximum € 300 voor alle cursussen die officieel starten tussen 1 januari t.e.m. 31 augustus.

Dit maximumbedrag geldt voor elke opleiding afzonderlijk. De plafonnering per semester is overdraagbaar naar een
ander centrum. M.a.w. het inschrijvingsgeld dat je hebt betaald voor een opleiding in een ander centrum in
hetzelfde semester, komt ook in aanmerking bij het berekenen van het plafond van € 300.

De bewijslast voor de toepassing van de plafonnering per schooljaar en per opleiding berust bij jezelf. Het centrum moet jou bij inschrijving altijd een betalingsbewijs overhandigen. Daarmee kan je zelf aantonen dat je het plafond van € 300 hebt bereikt.

#Verhoging inschrijvingsgeld bij 4de inschrijving van dezelfde module

 • Als je binnen een periode van 6 schooljaren – startend vanaf 1 september 2019 – dezelfde module al 3 keer volgde, betaal je vanaf de 4e inschrijving meer inschrijvingsgeld.
 • Voor volledig betalende cursisten en gedeeltelijk vrijgestelde cursisten (die ofwel € 0.60 of € 0.30 betaalden) bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 3,00 per lestijd.
 • Voor volledig vrijgestelde cursisten bedraagt het verhoogde inschrijvingsgeld € 1,50 per lestijd.

#Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld

Je kan genieten van een volledige vrijstelling van betaling als je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet. Je legt een attest ter staving voor dat op de dag van inschrijving niet ouder is dan één maand. Op dit attest moet duidelijk te zien zijn dat je op datum van inschrijving nog steeds onder dit statuut valt.

 

Asielzoekers die materiële hulp genieten

 • voor cursisten die materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen,
 • voor cursisten die verblijven in een lokaal opvanginitiatief (LOI) op basis van een door een officiële instantie afgeleverd attest dat het verblijf in het LOI aantoont. Op dat attest zijn het logo en een handtekening/stempel van de instantie verplicht.

Asielzoekers die ouder zijn dan 65 jaar kunnen ook nog genieten van een volledige vrijstelling.

Leefloon of inkomen uit maatschappelijke dienstverlening (OCMW)

 • voor cursisten die een financiële bijstand / financiële steun genieten (al of niet met verwijzing naar de wet van 2 april 1965),
 • voor cursisten die steun genieten op basis van de artikelen 4 en 5 van de wet van 2 april 1965,
 • voor cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of een equivalent ervan (geen leefgeld)
 • Voor cursisten die ten laste zijn van de voormelde categorieën.

Cursisten die een leefloon ontvangen en ouder dan 65 jaar zijn, kunnen alleen nog genieten van een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld als ze beschikken over het statuut IGO (inkomensgarantie voor ouderen).

Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 §7 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Elke verwijzing naar een andere paragraaf van artikel 60 komt wel in aanmerking voor een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld.

Een attest dat verwijst naar de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie kan slechts aanvaard worden als in het attest uitdrukkelijk vermeld wordt dat dit recht uit een leefloon bestaat.

VDAB – werkzoekenden

Sinds mei 2019 wordt niet langer gewerkt met een papieren attest voor de toekenning van vrijstelling van inschrijvingsgeld voor cursisten die een opleiding bij een CVO willen volgen. Alles gebeurt nu via automatische gegevensuitwisseling. Het is dan ook belangrijk dat je de gewenste cursus(sen) correct doorgeeft aan de VDAB. Aan de hand van deze gegevens zal er door de VDAB bekeken worden of je al dan niet recht hebt op een vrijstelling van inschrijvingsgeld.
Papieren documenten worden niet meer aanvaard.

Gedetineerden

 • voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen.

Gedetineerden die thuis verblijven met een elektronische enkelband, komen NIET in aanmerking voor een vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Geïnterneerden in een Forensisch Psychiatrisch centrum

 • Voor cursisten die op moment van hun inschrijving geïnterneerd zijn in een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC); dit geldt ook voor geïnterneerden in beperkte detentie.

In het studiegebied Aanvullende algemene vorming (AAV)

 • voor cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding van het studiegebied Aanvullende algemene vorming en die geen diploma secundair onderwijs hebben behaald (ook geldig na 65 jaar).

In de opleiding Ondernemerschap

 • Voor cursisten die ingeschreven zijn voor de opleiding Ondernemerschap en die tegelijkertijd les volgen in de derde graad van het secundair onderwijs, een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs, een centrum voor deeltijdse vorming of een centrum voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen.

#Verminderd inschrijvingsgeld

Je betaalt een verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd als je op het moment van inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet.

VDAB – werkzoekenden

Sinds mei 2019 wordt niet langer gewerkt met een papieren attest voor de toekenning van vermindering van inschrijvingsgeld voor cursisten die een opleiding bij een CVO willen volgen. Alles gebeurt nu via automatische gegevensuitwisseling. Het is dan ook belangrijk dat je de gewenste cursus(sen) correct doorgeeft aan de VDAB. Aan de hand van deze gegevens zal er door de VDAB bekeken worden of je al dan niet recht hebt op een verminderd inschrijvingstarief.
Papieren documenten worden niet meer aanvaard.

Personen met een beperking

Voor cursisten met een attest uitgereikt door:

 • voor cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar),
 • voor cursisten met een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar),
 • voor cursisten met een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen en die NIET gepensioneerd zijn (geldig tot 65 jaar),
 • voor cursisten met een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt (onbeperkt geldig indien het attest werd aangevraagd VOOR de leeftijd van 65 jaar),
 • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten (onbeperkt geldig),
 • voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën.

Deze attesten kunnen worden uitgereikt door:

 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH),
 • de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid,
 • de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV,
 • een mutualiteit.

Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen, worden ook vrijgesteld. Dit kan worden aangetoond aan de hand van een attest van de werkgever (geldig tot 65 jaar).

Bruggepensioneerden

Bruggepensioneerden of SWT’ers (personen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) kunnen ook genieten van een verminderd tarief:

 • Verplicht ingeschreven SWT’er
  Met een attest van de VDAB heb je dezelfde mogelijkheden als andere werkzoekenden (gedeeltelijke vrijstelling als uitkeringsgerechtigde werkloze of een volledige vrijstelling als je een opleiding volgt in kader van een erkend traject naar werk).
 • Niet-verplicht ingeschreven SWT’er
  Met een attest van de RVA of vakbond kan je in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling.

Cursisten die gewoon gepensioneerd zijn hebben geen recht op verminderd inschrijvingsgeld.

Meer info over de voorwaarden voor een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld en de bewijzen die je daarvoor moet voorleggen, vind je aan de hand van het Vademecum op de website van het Departement Onderwijs.

#NT2 (Nederlands Tweede Taal)

In het studiegebied Nederlands Tweede taal zijn de cursussen NT2 gratis voor

 • cursisten tussen 12 en 16 jaar die zijn doorverwezen door een secundaire school om Nederlands te leren,

#Ten laste van - verklaring

Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee:

 • een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij te laste zijn, behoort tot één van de opgesomde categorieën,
 • een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Dit formulier kan je hier downloaden: Verklaring op eer

#Extra studiekosten

Je vindt het cursusgeld voor materialen, grondstoffen of diensten die verbonden zijn aan de cursus op de cursusfiche. Indien de studiekosten nog niet exact gekend zijn, wordt er een raming gegeven. Het blijft achteraf mogelijk deze bedragen bij te sturen in positieve of negatieve zin op basis van de werkelijk gemaakte kosten.
Voor het cursusgeld en andere materiaalkosten gelden geen verminderde tarieven. Je bent verplicht om elke bijdrage in de studiekosten (cursusgeld) en alle bijkomend cursusmateriaal individueel te betalen of aan te kopen om alle lessen vlot te kunnen laten doorgaan.

 

Bezig met zoeken...