Evaluatie en examens

#De verschillende evaluatiesystemen

Gespreide evaluatie bij de talen: moet ik nog meedoen aan een examen?

Ons centrum organiseert geen zware examens maar kiest bewust voor een uitgebouwd en evenwichtig systeem van gespreide evaluatie. We volgen de vaardigheden en de taalkennis van onze cursisten via een handvol toetsen gespreid per semester. Op deze manier kunnen wij iedere cursist individueel begeleiden, tijdig bijsturen en positief aanmoedigen tot nog betere leerprestaties.
Kortom, wij gaan voor meer taalkennis, meer taalvaardigheid, meer leerwinst in een aangename leeromgeving!

Gespreide evaluatie in de praktijkafdelingen

Voor de vele praktijkvakken schakelen we stapsgewijs over van een traditioneel examen naar het systeem van gespreide evaluatie. De leerkracht begeleidt je in het aanleren van de verschillende technieken en brengt je vorderingen in kaart. De analyse van je sterke kanten en je werkpunten gebeurt zowel door jezelf als door de leerkracht. Zij zullen je niet enkel beoordelen maar zeker voldoende ondersteunen met regelmatig stimulerende feedback.
We willen een sterke leeromgeving waar cursisten in hun leerproces worden begeleid en bijgestuurd, waar ze worden gemotiveerd en gestimuleerd tot nieuwe uitdagingen in levenslang leren.

Andere afdelingen

In de andere cursussen organiseren we tenminste op het einde van elke module een examen, soms theoretisch, soms praktisch, en soms allebei. Een examen kan eventueel ook gecombineerd worden met opdrachten die je in de loop van de module uitwerkt en op het examenmoment verdedigt.

Meer specifieke informatie over de exacte examenvorm vind je op elke cursusfiche.

#Moet ik aan de examens deelnemen?

Ja, natuurlijk! En waarom zou je dat niet doen?
In CVO FOCUS mag je een examen beschouwen als een waardige afsluiter van een stuk leerstof dat je in de loop van een voorbije periode grondig hebt doorgenomen. Het vraagt wellicht een extra inspanning om alles degelijk te herhalen en in te oefenen, dat zeker, maar onze leerkrachten zien een examen tegelijkertijd ook als een grote herhalingsoefening voor jou als cursist.

Een examen brengt je vorderingen mooi in kaart. Wat kan ik al goed? Waar ben ik iets minder sterk in? En waarover kan ik achteraf nog meer uitleg of oefeningen vragen, zodat ik nog meer bijleer?
Onze leerkrachten engageren zich ook 100 % om je degelijk op een evaluatie voor te bereiden. Ze geven bv. veel nuttige studeertips in de laatste herhalingsles, anderen doen wel eens een proefexamen om hun vraagstelling toe te lichten of ze werken met een lijstje van mogelijke vragen.
Een toets of examen mag nooit een verrassingsaanval zijn en is nooit moeilijker dan je les.

#Waar vind ik het evaluatiereglement?

De evaluatie wordt officieel vastgelegd in het centrumreglement dat je kan raadplegen via onze website.

#Hoe weet ik wanneer ik examens heb?

Vanaf de start van je cursus krijg je als cursist gratis toegang tot My Focus, onze e-learning omgeving (ELO). Een dag na je inschrijving krijg je de nodige gegevens om je aan te melden doorgestuurd op het mailadres dat je bij je inschrijving hebt doorgegeven (inlog + wachtwoord).

Op het ELO krijg je automatisch toegang tot ons elektronisch secretariaat.
Een speciaal onderdeel hierbij omvat de evaluatie- en examenroosters die we ongeveer tegen begin december (voor de examenperiode van januari) en tegen begin mei (voor de examens van juni) daar publiceren.
Ook je leerkracht zal de juiste informatie in de klas zelf kunnen geven.

#Afwezig op een examen?

Kan ik een examen op een ander moment inhalen?

Ja, dat kan zeker.
Uitzonderlijk kan het voorvallen dat je op het vastgestelde examen- of evaluatiemoment moet overwerken, op zakenreis bent vertrokken, een operatieve ingreep moet ondergaan, etc. Samen met jou en je leerkracht gaan we bespreken wanneer je het examen binnen de vastgestelde termijnen kan afleggen, zodat je de cursus toch succesvol kan afwerken.
We kunnen enkel een inhaalevaluatie toestaan indien je als cursist een geldige reden (gestaafd door een officieel attest) voor je afwezigheid op een evaluatie kan aantonen. Een geldige afwezigheid houdt echter niet automatisch het recht op een inhaalevaluatie in. Dit blijft een gunstmaatregel van de directie voor de cursist.
Je kan alle bepalingen nalezen in ons centrumreglement.

#Wat als ik niet slaag voor een examen?

Soms kan het inderdaad gebeuren dat je een slechte toets, opdracht of examen hebt gemaakt. Dat is helaas jammer en soms ook ontgoochelend, maar toch mag je de moed niet te vlug opgeven. Meestal zijn er nog meer kansen dan je denkt.
Bij de cursussen die over een heel jaar gespreid zijn, zijn de examens van januari een tussentijdse beoordeling. De leerkracht zal zeker met jou je knelpunten bespreken en je veel tips geven hoe je het tekort kan wegwerken en je leerprestaties verbeteren. Je krijgt immers nog een tweede kans in juni.

Alle evaluatieresultaten worden op het einde van elke cursus besproken in de evaluatiecommissie.
Zo’n deliberatie is wettelijk verplicht en gebeurt ook heel ernstig. Meer info over de samenstelling en werking van deze commissie vind je in ons evaluatiereglement.

Wat betekent een deliberatie concreet?
De vakleerkracht(en) bespreken samen met de directeur, of zijn afgevaardigde, alle resultaten van iedere cursist op het deliberatiemoment. Meestal kunnen we heel veel mensen feliciteren met een prachtige uitslag, en dat is heel leuk. Maar soms valt het wel eens voor dat we toch een tekort vaststellen. We gaan dan heel zorgvuldig bespreken wat er juist is misgegaan. Misschien heb je onvoldoende kunnen studeren of ben je te laat met een opdracht kunnen starten. Je kan problemen met je gezondheid of je werk hebben gehad, de leerstof was mogelijk te moeilijk voor jou of je denkt dat je beter “een stapje terug” doet,…
De commissie kan beslissen om je toch te laten slagen. Je krijgt dan het attest van de module en je kan gewoon doorgaan naar een volgende cursus. Soms kunnen we ook de gelegenheid bieden om een examen opnieuw te laten maken (= herexamen). Bij deze beslissing houdt de commissie zeker rekening met je prestaties en inzet, je motivatie, je groei en je verbetering, je capaciteiten, je behoeften. Een deliberatie heeft nooit de bedoeling iemand te “buizen”, integendeel. De evaluatiecommissie bekijkt heel serieus alle mogelijkheden om je in de eerste plaats extra slaagkansen te bieden.
En heel uitzonderlijk valt het ook voor dat je beter een andere cursus kiest, maar ook dan hoef je niet te stoppen. De mensen van de trajectbegeleiding staan dan klaar om je te helpen in een verantwoorde verderzetting van je studietraject.

#Wat houdt een herexamen juist in?

De inhoud van een herexamen wordt afgebakend op het moment van de deliberatie. Op basis van je prestaties op het eerste examen kan de commissie beslissen om alle leerstof te laten hermaken of slechts een deel hiervan af te lijnen. Beide zijn mogelijk. Het is de betrokken leerkracht die je na de deliberatie deze informatie kan geven.

 

 

 

 

Bezig met zoeken...