Verkiezing van de centrumraad in CVO FOCUS

Verkiezing van de centrumraad in CVO FOCUS

Wie zetelt in de centrumraad en wat betekent deze raad in CVO Focus?


2022 is een verkiezingsjaar voor de nieuwe centrumraad van CVO Focus! In de centrumraad zetelen 3 vertegenwoordigers uit het cursisten. Zij kunnen samen met de 3 verkozenen van het personeel, de 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus en de directeur meewerken aan het centrumbeleid. In het volwassenenonderwijs loopt het mandaat van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2025.

De centrumraad geeft advies aan de directie als het gaat over de algemene organisatie van het centrum, de werving van cursisten, de organisatie van buitenschoolse activiteiten en het centrumplan.

Daarnaast kan de centrumraad ook overleggen met de directie over de manier waarop de lestijden worden aangewend, hoe de niet-lesgebonden lesopdrachten worden ingevuld, over het welzijn en de veiligheid in het centrum en over het centrumreglement.

Ook kan de centrumraad advies geven aan de raad van bestuur en/of de algemeen directeur van de scholengroep over de toewijzing van het mandaat van directeur, het studieaanbod en de schoolinfrastructuur.

Meer gedetailleerde informatie, o.a. de volledige tekst van het kiesreglement, kan je nalezen via de link www.g-o.be/verkiezingschoolraad.

Hoe kan je je kandidaat stellen voor de centrumraad?


Iedereen die zich kandidaat wil stellen, moet dit doen via een standaardformulier KR1 – Kandidaatstelling centrumraad dat je kan downloaden via onze website. De kandidaturen moeten ten laatste op 28 oktober e.k. in het bezit zijn van de voorzitter van het kiesbureau. Dit kan door een aangetekende zending (postdatum) of door afgifte op één van de secretariaten, tegen ontvangstbewijs. Dit laatste uiterlijk op vrijdag 28 oktober, om 16.00 uur te Lokeren.

Het adres: 
CVO Focus
t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau
Manuela De Plucker
Groendreef 31
9160 Lokeren

Hoe verloopt de verkiezing dan verder?


Uiterlijk op 16 november wordt de lijst van de kandidaten afgesloten. Deze worden op de hoogte gebracht. Een alfabetische kandidatenlijst wordt bezorgd aan alle kandidaten en wordt ter inzage gelegd in het centrum.

Tussen 1 tot 15 december worden er schriftelijke rechtstreekse verkiezingen gehouden. Meer informatie volgt later. Je ontvangt dan een stembiljet en kan stemmen op 3 kandidaten. De stemming is niet verplicht. Ieder personeelslid heeft één stem. Indien je op verschillende scholen staat, kan je per school één keer stemmen. Het komt ook voor dat er juist gepast 3 kandidaturen voor personeel zijn binnen gekomen en dan is een bijkomende verkiezingsronde niet nodig.

We wensen alle kandidaten van harte veel succes!

Met vriendelijke groet
Manuela De Plucker, directeur CVO Focus

Bezig met zoeken...